Hospodaříme na výměře 1000 hektarů zemědělské půdy, na farmách v Popelíně, v České Olešné, v Bořetíně a v Bednárečku. Z toho je cca 750 hektarů půdy orné a zbytek jsou trvalé travní porosty. Hlavní plodinou, pěstovanou na výměře okolo 400 hektarů, jsou obliloviny. Na ploše přibližně 140 hektarů každý rok sejeme řepku ozimou. Chloubou naší činnosti v rostlinné výrobě je pěstování brambor na výměře od 70 do 80 hektarů orné půdy každý rok. Specializujeme se na pěstování konzumních brambor a na množení bramborové sadby. V množení sadby patříme mezi nejlepší podniky v České republice. U konzumních brambor jsme od roku 2021 držiteli certifikátu Q CZ. Brambory jsme schopni expedovat od října do května. Na zbytku výměry orné půdy pěstujeme krmné plodiny pro skot, hlavně kukuřici na siláž.

Pěstované odrůdy brambor

Velmi rané odrůdy

Rané odrůdy

Odrůdy polorané

Fotogalerie